Bestyrelsen

Bestyrelsen består efter generalforsamling 2019 af 6 medlemmer, som er en blanding af privatpersoner fra lokalområdet. De udfører bestyrelsesarbejdet på frivillig basis. Alle er meget sportsinteresserede og har tilsammen en bred viden indenfor sport, bevægelse og frivilligt arbejde. 

Søren Lukassen Formand +45 20 19 66 61
Mogens Pedersen Kasserer +45 20 29 75 68
Jeppe Lynge Bestyrelsesmedlem +45 24 84 98 97
Laila Thøgersen Fysioterapeut motionscentret +45 20 74 50 55
Leo Damsgaard Bestyrelsesmedlem +45 23 24 44 90
Pia Kristine Lynge Bestyrelsesmedlem +45 2620 7383

Generalforsamling 2019

Aflæggelse af beretning

Medlemskab af Østerild Multicenter

For at man kan stemme til generalforsamlingerne skal man være medlem af Multicentret.
Medlemskab kan indbetales på konto nr. 9135 0000 149764 eller på Mobile pay på 28216. Det koster kr. 100 årligt. Husk at skrive dit navn på indbetaling.

Vedtægter for
Den Selvejende Institution
Multicenter i Østerild

1.
Multicenter i Østerild er en selvejende institution. Dens hjemsted er Østerild, Thisted Kommune.

2.
Institutionens formål er at opføre og drive et multicenter i Østerild med fritids- og forsamlingsfaciliteter til gavn for beboere i Østerild og omegn.
Bygningen skal fortrinsvis være til disposition for Østerild Skole og kom¬munens sportsklubber til udøvelse af sport og idræt og skal kunne be¬nyttes af kommunens ungdomsforeninger og andre foreninger med fortrinsvis kulturelle formål – samt til udstillinger, møder, udlejning m.m.
Anvendelse af multicentret skal principielt stå åben for alle mod betaling af den af bestyrelsen fastsatte lejeafgift, idet alle spørgsmål om udlejning af hal¬len og dennes administration afgøres endeligt af institutionens bestyrelse.

3.
Den nødvendige kapital til opførelse af Multicentret søges tilvejebragt dels ved bidrag fra befolkningen, foreninger, institutioner, firmaer m.v., dels ved lån og ved tilskud fra offentlige og private fonde. Institutionens egenkapital er ved oprettelsen kr. 85.000.

4.
Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 16 år. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal man have betalt medlemskontingent. Medlemskontingentets størrelse fastsættes årligt af generalforsamlingen.

5.
Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.
Ved generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelig stemme¬flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

6.
Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, men man skal være medlem for at have stemmeret.
Hvert medlem har kun én stemme og kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel – ved opslag på Multicenterets hjemmeside, opslag på Facebook samt ved plakat ophængt i Multicenteret.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen

7.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af medlemsoptagelsesbidrag og kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelse
7. Valg af revisor(er)
8. Eventuelt

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal
8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anled¬ning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder besty¬relsen derom med angivelse af forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 60 dage efter fremsat anmod¬ning.

9.
Institutionen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlin¬gen.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.
Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år
Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2-årige perioder.
Ved første generalforsamling tages der beslutning om, hvilke medlemmer der afgår efter 1. år.

10.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen og udfærdi¬ger nærmere direktiver for multicentrets daglige drift og benyttelse.
Intet bestyrelsesmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for sit arbejde i bestyrelsen uden generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen holder møder når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmed¬lemmer finder det påkrævet. Beslutninger træffes ved almindelig stemme¬flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede og når alle bestyrelsesmedlemmer har været tilsagt.

11.
Revision af institutionens regnskaber foretages af 1-2 på den ordi¬nære generalforsamlings valgte revisor(er).

12.
Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet forsynes med underskrift af bestyrelsen og revisorernes påtegning.
Årsregnskabet skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til alle vær¬dier og forpligtelser.
Institutionen kan aldrig udbetale overskud til nogen.

13.
Institutionen ejer selv sin formue og hæfter selv for lovligt indgå¬ede forpligtelser.
Formanden (og i dennes fravær kasseren) kan sammen med et bestyrelsesmedlem lovligt forpligte institutionen.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og det til institutionen hørende materiale/inventar m.v. kræves dog flertal i bestyrelsen.
Intet medlem af foreningen hæfter personligt for institutionens forpligtelser.

14.
Forslag til ændring i vedtægterne skal annonceres på samme måde som indkaldelse til generalforsamling og kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

15.
Opløsning af institutionen kræver godkendelse af bestyrelsen, samt Thisted Kommune.
Salg af institutionen kan kun finde sted efter godkendelse af Thisted Kommune, der endvidere skal godkende køberen. Thisted Kom¬mune har forkøbsret til institutionen.
Såfremt der efter en likvidation findes overskydende aktiver tilfalder disse de lokale idræts- og ungdomsorganisationer efter en af bestyrelsen vedtaget fordelingsnøgle.

Østerild d. 2. marts 2020

Vedtægter for
Østerild Motionsklub

1.
Motionsklubbens hjemsted er Østerild i Thisted Kommune.

2.
Klubbens formål er at fremme motion for alle aldersklasser fra Østerild og omegn. Primært skal klubben støtte motionsudøvelse i Østerild Multicenter.

3.
Som medlemmer kan optages personer fortrinsvis fra Østerild og omegn, men også uden for dette område kan – efter bestyrelsens godkendelse – optages som klubmedlemmer. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel. Kontingentbetaling skal fortsætte indtil datoen for udmeldelsen. Eksklusion af et medlem kan finde sted skriftligt med mindst en uges varsel, såfremt et medlem modarbejder klubben eller hvis kontingentet ikke er betalt ved regnskabsårets afslutning. Ekskluderede medlemmer kan ikke genoptages.

4.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Hvert medlem over 16 år har én stemme. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Ved generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelig stemme¬flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

5.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel – ved opslag på Multicenterets hjemmeside, opslag på Facebook samt ved plakat ophængt i Multicenteret.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen

6.
Der ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelse
7. Valg af revisor(er)
8. Eventuelt

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal
Genvalg kan finde sted.

7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anled¬ning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder besty¬relsen derom med angivelse af forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 60 dage efter fremsat anmod¬ning.

8.
Institutionen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlin¬gen.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.
Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år
Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2-årige perioder.

9.
Bestyrelsen holder møder når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmed¬lemmer finder det påkrævet. Beslutninger træffes ved almindelig stemme¬flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede og når alle bestyrelsesmedlemmer har været tilsagt.

10.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. På generalforsamlingen vælges 1-2 revisorer som reviderer klubbens regnskab. Herefter forsynes regnskabet med deres påtegninger og bestyrelsens underskrifter.

11.
Klubben ejer selv sin formue og hæfter for lovligt indgå¬ede forpligtelser. Intet medlem hæfter personligt for klubbens forpligtelser.
Formanden (og i dennes fravær kasseren) kan sammen med et bestyrelsesmedlem lovligt forpligte klubben.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og det til institutionen hørende materiale/inventar m.v. kræves dog flertal i bestyrelsen.

12.
Forslag til ændring i vedtægterne skal annonceres på samme måde som indkaldelse til geberalforsamlingen og kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

13.
Opløsning af klubben kræver godkendelse af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer ved en ekstraordinær generalforsamling med deltagelse af mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer. Kan et sådant flertal ikke opnås indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes ved simpelt flertal. Ved klubbens opløsning tilfalder overskydende midler og materialer Østerild Multicenter.


Østerild d. 2. marts 2020